Miljökonsult Anna Jonasson
Vill du:

Spara resurser
Få fler kunder
Ligga steget före dina konkurrenter
Vara med och skapa ett hållbart samhälle
Vara säker på att följa miljölagstiftningen

Att arbeta med hållbarhet har idag blivit en självklarhet för allt fler företagare. Då vi idag använder mer av jordens resurser än den hinner återskapa kommer alltfler materiel i framtiden med största sannolikhet att bli en bristvara.

Samtidigt väljer alltfler konsumenter att handla med företag som arbetar med hållbarhet och flertalet leverantörer kräver av sina underleverantörer att de ska vara miljöcertifierade eller ha ett välfungerande miljöledningssystem.

Miljölagstiftningen blir allt strängare liksom de straff som utdelas vid miljöbrott. Företagare som har tillståndspliktig verksamhet riskerar inte bara dyra böter då de bryter mot gällande lagstiftning utan också att få stänga hela sin verksamhet.

Att arbeta med hållbarhet behöver inte till skillnad mot vad många tror betyda en högre kostnad för företaget. Genom att sluta ”slösa” på resurserna kan ditt företag istället spara pengar. Du kan locka fler kunder genom att visa att du arbetar med hållbarhet och ligga steget före dina konkurrenter inför kommande miljölagstiftning.

Läs mer...

Detta erbjuder Konsult Verde

Konsult Verde kan vägleda ditt företag till ett mer hållbart arbetssätt. Tillsammans kan vi sätta upp en strategisk framtidsplan där ni kan ligga steget före era konkurrenter och vara säkra på att följa miljölagstiftningen.

Jag kan hjälpa ert företag att bygga upp ett miljöledningssystem enligt kraven i ISO 14001. Om det redan finns ett befintligt eller påbörjat miljöledningssystem kan jag hjälpa er att utföra internrevisioner för att säkerställa att kraven i standarden uppfylls.

Om ert företag är anmälnings- eller tillståndspliktigt kan jag hjälpa er med ett egenkontrollprogram som uppfyller kraven i Miljöbalkens 26 kap 19§ och förordningen (1998:901)om verksamhetsutövarens egenkontroll.

Jag erbjuder också ett flertal utbildningar inom miljöområdet.

Läs mer...

Dessa utbildningar erbjuder Konsult Verde

Grundläggande miljö
Miljölagstiftning
Miljöledning
Egenkontroll

Grundläggande miljöutbildning 2 timmar
Denna utbildning ger en grundläggande förståelse för kretsloppet på jorden och den påverkan som mänsklig aktivitet medför. Stor fokus läggs också på den sociala aspekten som är av störta vikt för att skapa ett hållbart samhälle.

Grundläggande miljöutbildning 4 timmar
Denna utbildning innehåller samma delar som ovan men också två grupparbeten. Det första för att få fram på vilket sätt just ditt företag påverkar miljön och det andra för att komma fram till lösningar på problemen. Framförallt kan detta vara värdefullt för företag som redan har eller vill upprätta ett miljöledningssystem.

Miljölagstiftning 1-2 timmar
Beroende på vilken verksamhet ni bedriver är denna utbildning olika lång. Tillstånds och anmälningspliktig verksamhet har betydligt fler krav än annan verksamhet och kräver därför mer tid.

Miljöledning 1 dag
Om ni själva vill bygga upp ett miljöledningssystem får ni här lära er vilka krav som ska vara uppfyllda för att certifiera er enligt ISO 14001. Egenkontroll 3 timmar. Denna utbildning vänder sig framförallt till företag som har verksamhet som är tillstånds eller anmälningspliktig.


Läs mer...
konsult verde

Jag heter Anna och har arbetat med hållbarhet sedan 2004 inom en mängd olika områden. I grunden är jag utbildad civilekonom men har även en magisterexamen i strategiskt ledarskap mot hållbar utveckling från Blekinge tekniska högskola.

Vi behöver ett nytt sätt att tänka för att lösa problemen vi orsakat av det gamla sättet att tänka

Albert Einstein

Kontakt: Anna Jonasson
Fäjö Västra 30
371 94 Lyckeby
0709-541680
info@konsultverde.se

Kontakt: Anna Jonasson • Fäjö Västra 30 • 371 94 Lyckeby • 0703-455488 • info@konsultverde.se